youtube facebook gazele biznesu rzetelna firma

Placówka Kształcenia Ustawicznego

Podstawowymi formami kształcenia w Placówce są kursy, szkolenia, seminaria, staże, praktyki, samokształcenie kierowane i inne w zależności od potrzeb.

Ponadto stale podnosimy kwalifikacje pracowników naszej firmy poprzez cykliczne szkolenia w Placówce.

Realizujemy następujące kierunki kształcenia:
 • kursy na stewardów; 
 • kursy dla kandydatów na członków służb porządkowych i informacyjnych na imprezach masowych; 
 • kursy dla kandydatów na kierowników ds. bezpieczeństwa imprez masowych; 
 • kursy dla kandydatów na kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia; 
 • kursy na licencje detektywa; 
 • kursy i szkolenia z zakresu zagrożeń i bezpieczeństwa.

Osoby zainteresowane ukończeniem kursu prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie do biura Placówki Kształcenia Ustawicznego Agencji Ochrony Osób i Mienia D.S. Fokus sp. z o.o.
tj. 03 -188 Warszawa, ul. Obrazkowa 20A
lub na adres email: szkolenia@dsfokus.pl

Formularze

Regulamin rekrutacji uczestników na szkolenie.


Regulamin określa warunki organizacji i przeprowadzenia kursów organizowanych przez Placówkę Kształcenia Ustawicznego Agencji Ochrony Osób i Mienia D.S. Fokus Sp. z o.o. na potrzeby zleceniodawcy.

§1.Uczestnicy szkolenia.
Uczestnikiem szkolenia może zostać każda osoba spełniająca wymogi*:
 • ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997r.;
 • ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
 • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013r.
 • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013r.
 • „Stewarding najwyższa jakość organizacji imprez” –wg. Programu opracowanego przez PZPN.

§2. Rekrutacja.
 • Osoby zainteresowane ukończeniem kursu, spełniające wymogi niniejszego Regulaminu zobowiązane są wypełnić i dostarczyć do biura Placówki Kształcenia Ustawicznego Agencji Ochrony Osób i Mienia D.S. Fokus sp. z o.o. tj. 03 -188 Warszawa, ul. Obrazkowa 20A email: szkolenia@dsfokus.pl właściwy formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz uiścić opłatę, o których mowa w §3 pkt 1.
 • Najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na kurs poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracownika rekrutacji.
 • Przyjmowane będą jedynie kompletne, czytelnie wypełnione zgłoszenia na właściwym formularzu zgłoszeniowym, opatrzone datą i podpisem potencjalnego uczestnika kursu wraz z potwierdzeniem wniesionej opłaty.
 • Osoby, zainteresowane ukończeniem kursu które spełniły wymogi, o których mowa w §2 pkt. 1 i 2 będą poinformowane o terminie szkolenia telefonicznie lub drogą email (na numer telefonu lub adres email podany w kwestionariuszu zgłoszeniowym) nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu.
 • Do szkolenia mogą przystąpić jedynie te osoby, które potwierdziły swoją obecność.
 • Osobom, które na podstawie §2 pkt.3 nie potwierdziły swojej obecności na kursie lub do niego nie przystąpiły we wskazanym terminie nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.
 • Kształcenia Ustawicznego zastrzega sobie prawo (w przypadkach od firmy niezależnych) do zmiany terminu i miejsca kursu, o czym poinformuje drogą email lub telefoniczną, nie później niż 48 (czterdzieści osiem) godzin przed jego rozpoczęciem.

§3. Opłaty.

Opłaty za kurs wynoszą:
 • Kierownik ds. bezpieczeństwa – 250 zł.;
 • Służba porządkowa i służba informacyjna – 150 zł.;
 • Steward – 270 zł.;
 • Steward wraz z służba porządkową i służba informacyjną lub – 350 zł.;
 • Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej – 1400 zł.;
  - I rata – 600 zł.;
  - II rata – 800 zł.;
 • Detektyw – 1300 zł.; 
  - I rata – 500 zł.;
  - II rata – 800 zł.
 • Płatności za kurs należy dokonać jednorazowo w siedzibie firmy Agencji Ochrony Osób i Mienia D.S. Fokus Sp. z o. o. lub na wskazane konto.
 • W przypadku kursów na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej lub detektywa I ratę należy uiścić najpóźniej w dniu rekrutacji (składania kwestionariusza) natomiast II ratę w dniu rozpoczęcia kursu.
 • W przypadku pozostałych kursów – nie wymienionych w §3 pkt 3 opłatę należy uiścić najpóźniej w dniu rekrutacji.
 • W przypadku rezygnacji z kursu (nie później niż czterdzieści osiem godzin przed jego rozpoczęciem), z ważnych, udokumentowanych powodów losowych, płatność może zostać przeniesiona na kolejny kurs lub zwrócona w kwocie pomniejszonej o opłaty manipulacyjne w wysokości 50 % wniesionej opłaty. 
 • Za datę rezygnacji z kursu uznaje się datę otrzymania przez Placówkę Kształcenia Ustawicznego Agencji Ochrony Osób i Mienia D.S. Fokus Sp. z o.o. pisemnego oświadczenia o rezygnacji. 
 • W momencie ukończenia szkolenia i otrzymania zaświadczenie o ukończeniu kursu, kursantowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów szkolenia.
 • Opłata za wydanie duplikatu wydanego zaświadczenia wynosi 20 % kwoty, o której mowa powyżej.

§4. Zaświadczenia
 • Zaświadczenia o ukończeniu poszczególnych kursów są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Odbioru zaświadczenia z ukończenia szkolenia należy dokonywać osobiście w siedzibie Placówki Kształcenia Ustawicznego Agencji Ochrony Osób i Mienia D.S. Fokus Sp. z o.o., nie później niż do 30 dni od ukończenia szkolenia.
 • Zaświadczenia z ukończonego szkolenia nie są wydawane osobom trzecim.

§4. Postanowienia końcowe.
 • Placówka Kształcenia Ustawicznego Agencji Ochrony Osób i Mienia D.S. Fokus Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za zatrudnienie osób, które ukończyły szkolenie, ani problemów, które wynikły podczas wykonywania obowiązków w trakcie zlecenia. 
 • Uczestnik kursu wyraża zgodę na zgromadzenie i przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr.133 poz. 883). Informacje przechowywane w bazie Placówki Kształcenia Ustawicznego nie będą udostępniane osobom trzecim.
 • Wraz ze złożeniem podpisu na kwestionariuszu osobowym niniejszy Regulamin kształtuje treść stosunku prawnego (wzajemnych praw i obowiązków) pomiędzy kursantem a Placówką Kształcenia Ustawicznego Agencji Ochrony Osób i Mienia D.S. Fokus Sp. z o. o.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.
 • Powyższy Regulamin obowiązuje od 01 czerwca 2015r.
Podstawowymi formami kształcenia są kursy, szkolenia oraz seminaria. Ponadto, stale podnosimy kwalifikacje pracowników naszej firmy poprzez cykliczne szkolenia w naszej Placówce.
Oferujemy następujące kierunki kształcenia:
 • kursy na stewardów;
 • kursy dla kandydatów na członków służb porządkowych i informacyjnych na imprezach masowych;
 • kursy dla kandydatów na kierowników ds. bezpieczeństwa imprez masowych;
 • kursy dla kandydatów na kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia;
 • kursy na licencje detektywa;
 • kursy i szkolenia z zakresu zagrożeń i bezpieczeństwa.